top of page

Transparència i bon govern

SUBJECCIÓ DE LES FUNDACIONS A LES OBLIGACIONS DE TRANSPARÈNCIA

L’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/21014, del Protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Informació detallada sobre la FCRL

Persona responsable de la transparència de la FCRL: Elena de Carandini, presidenta ecarandini@fundacioraimatlleida.org

1. Contacte

 • Per a qualsevol dubte, pot contactar al correu: hola@fundacioraimatlleida.org

 • La seu de la FCRL és al Castell de Raymat, carrer del Castell, 2 - 25111 Raimat, Lleida

2. Propòsit

 • El propòsit de la Fundació Comunitària Raimat Lleida és reforçar l'entorn de Raimat i Lleida, juntament amb empreses, entitats i persones, a través d'iniciatives i projectes innovadors que dinamitzin el territori de manera sostenible i resilient.

3. Programes i beneficiaris

 • La FCRL treballa 4 programes d'actuació en l'ámbit de l'Acció Social, la Innovació, la Cultura i la Biodiversitat i el Canvi Climàtic. Més informació aquí.

 • Beneficiaris: Formar part del sector de població atès per la Fundació, prioritàriament els nascuts o empadronats a Raimat i/o Lleida. - Persones, entitats i empreses, prioritàriament residents a Raimat i/o Lleida. - Institucions i/o persones jurídiques que signin convenis de col·laboració amb la Fundació Comunitària Raimat Lleida. - Altres persones, entitats o empreses que el Patronat acordi oportú. - Persones que demandin la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i complir els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.

4. Directius

 • En aquests moment no hi ha director contractat de la FCRL i les funcions les exerceix la seva presidenta, de forma gratuita. Hi ha varis col·laboradors, com el coordinador del Raimat LAB, Sergi Capell. Més informació aquí.

5. Patronat

 • El govern de la FCRL està en mans del seu Patronat, que de forma altruista, governa la Fundació.

 • Està format per 4 dones i 4 homes, representatius de la comunitat de Raimat i Lleida, són alhora independents i respectant la diversitat de la comunitat. Més informació aquí, on trobarà els noms, perfil professional i càrrecs.

 • Conforme amb l'article 19 dels Estatuts de la FCRL "els patrons exerciran el seu càrrec gratuïtament".

6. Govern

 • Aquí trobarà els Estatuts de la FCRL.

 • La FCRL està adherida al Codi de Bon Govern de la Coordinadora Catalana de Fundacions.

 • La FCRL està registrada amb el número 232 al registre de la Guia d'entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

 • Polítiques d'inversions (tal com es diu al Pla d'actuació, no es preveuen inversions en els propers 2 anys).

 • Informe anual de Govern Corporatiu (en gestió)

7. Informació Econòmica

 • Balanç de situació / Comptes darrer exercici (en gestió, un cop passat el primer any)

 • Memòria comptes anuals (juny 2023)

 • Acord del Patronat on s'aproven els comptes (ja que el pressupost és inferior a 500.000€)

 • Destí dels fons rebuts, amb el porcentatge dels destinats a projectes i als d'estructura (en gestió)

8. Avaluació

bottom of page